ඔබ වැරී ඇත, එනම් සෙවීම කිසිම දත්තක් Google ගිණුමකට සුරකින්නේ නැත.

ඔබේ වැරුණු සෙවීමේ ක්‍රියාකාරකම ගැන තවත් දැන ගෙන, Google ඔබ සඳහා මෙම සේවා වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරවන ආකාරය ගවේෂණ කරන්න.

ඔබේ සෙවීම් ක්‍රියාකාරකම

ඔබ සෙවීම භාවිත කරන විට, ඔබ සොයන පද, ඔබ සෙවීමට භාවිත කරන උපාංගයේ ස්ථානය, සහ ඔබ අන්තර්ක්‍රියා කරන සබැඳි වැනියෙන් ඔබ දත්ත ජනන කරයි

ඔබ වැරුණු විට, අපි කුකීයක් හෝ වෙනත් සමාන හැඳුනුම්කාරකයක් සමඟ දත්ත සම්බන්ධ කරමු.
වැරුණු සෙවීම් ක්‍රියාකාරකම
වඩාත් අදාළ ප්‍රතිඵල සහ නිර්දේශ පිරිනැමීමට Google ට උදවු කිරීමට මෙම බ්‍රවුසරයෙන් google.com මත කෙරෙන සෙවීම් භාවිත කරන්නේද යන්න තීරණ කරයි
සක්‍රීය
ක්‍රියාකාරකම් දත්ත සෙවීම ක්‍රියා කරවන ආකාරය
ක්‍රියාකාරකම් දත්ත ඔබ සහ වෙනත් පරිශීලකයින් වෙනුවෙන් සෙවීම වඩා හොඳ කරන ආකාරය සොයා ගන්න
ඔබගේ Google ගිණුමට පුරන්න
සෙවීම ඇතුළුව Google නිෂ්පාදන හරහා ඔබේ දත්ත සමාලෝචන කිරීමටත් කළමනා කිරීමටත් පුරන්න. ඔබ පුරන විට, Google ට ඔබේ පුරන ලද උපාංග සියල්ලෙහිම ඔබේ පෞද්ගලිකත්ව තේරීම් යෙදිය හැක.
ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය කළමනා කිරීමට තවත් විකල්ප
ප්‍රධාන මෙනුව